Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (565)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


ASP kalender, bla i dager, måneder og år.

av Øyvind A. Isaksen
 
Dette er koden til en meget bra kalender i ASP. Du kan klikke på aktuell dag, og lagre denne verdien i en tabell (overføres via url). På denne måten kan du videreutvikle en løsning som du selv vil, der man legger inn info på valgt dato! Meget effektiv og bra kode, og ikke minst veldig enkel i bruk :)

<%
' ***Begin Function Declaration***
Function GetDaysInMonth(iMonth, iYear)
Dim dTemp
dTemp = DateAdd("d", -1, DateSerial(iYear, iMonth + 1, 1))
GetDaysInMonth = Day(dTemp)
End Function

Function GetWeekdayMonthStartsOn(dAnyDayInTheMonth)
Dim dTemp
dTemp = DateAdd("d", -(Day(dAnyDayInTheMonth) - 1), dAnyDayInTheMonth)
GetWeekdayMonthStartsOn = WeekDay(dTemp)
End Function

Function SubtractOneMonth(dDate)
SubtractOneMonth = DateAdd("m", -1, dDate)
End Function

Function AddOneMonth(dDate)
AddOneMonth = DateAdd("m", 1, dDate)
End Function
' ***End Function Declaration***


Dim dDate ' Date we're displaying calendar for
Dim iDIM ' Days In Month
Dim iDOW ' Day Of Week that month starts on
Dim iCurrent ' Variable we use to hold current day of month as we write table
Dim iPosition ' Variable we use to hold current position in table


' Get selected date.
If IsDate(Request.QueryString("date")) Then
dDate = CDate(Request.QueryString("date"))
Else
If IsDate(Request.QueryString("month") & "-" & Request.QueryString("day") & "-" & Request.QueryString("year")) Then
dDate = CDate(Request.QueryString("month") & "-" & Request.QueryString("day") & "-" & Request.QueryString("year"))
Else
dDate = Date()
' The annoyingly bad solution for those of you running IIS3
If Len(Request.QueryString("month")) <> 0 Or Len(Request.QueryString("day")) <> 0 Or Len(Request.QueryString("year")) <> 0 Or Len(Request.QueryString("date")) <> 0 Then
Response.Write "The date you picked was not a valid date. The calendar was set to today's date.<BR><BR>"
End If
' The elegant solution for those of you running IIS4
'If Request.QueryString.Count <> 0 Then Response.Write "The date you picked was not a valid date. The calendar was set to today's date.<BR><BR>"
End If
End If

'Now we've got the date. Now get Days in the choosen month and the day of the week it starts on.
iDIM = GetDaysInMonth(Month(dDate), Year(dDate))
iDOW = GetWeekdayMonthStartsOn(dDate)

%>
<!-- Outer Table is simply to get the pretty border-->

<TABLE BORDER=1 CELLSPACING=0 CELLPADDING=1 BGCOLOR=#99CCFF>
<TR>
<TD BGCOLOR=#000099 ALIGN="center" COLSPAN=7>
<TABLE WIDTH=100% BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=0>
<TR>
<TD ALIGN="right"><A HREF="./calendar.asp?date=<%= SubtractOneMonth(dDate) %>"><FONT COLOR=#FFFF00 SIZE="-1">&lt;&lt;</FONT></A></TD>
<TD ALIGN="center"><FONT COLOR=#FFFF00><B><%= MonthName(Month(dDate)) & " " & Year(dDate) %></B></FONT></TD>
<TD ALIGN="left"><A HREF="./calendar.asp?date=<%= AddOneMonth(dDate) %>"><FONT COLOR=#FFFF00 SIZE="-1">&gt;&gt;</FONT></A></TD>
</TR>
</TABLE>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD><B>Søn</B><BR></TD>
<TD><B>Man</B><BR></TD>
<TD><B>Tir</B><BR></TD>
<TD><B>Ons</B><BR></TD>
<TD><B>Tor</B><BR></TD>
<TD><B>Fre</B><BR></TD>
<TD><B>Lør</B><BR></TD>
</TR>
<%
' Write spacer cells at beginning of first row if month doesn't start on a Sunday.
If iDOW <> 1 Then
Response.Write vbTab & "<TR>" & vbCrLf
iPosition = 1
Do While iPosition < iDOW
Response.Write vbTab & vbTab & "<TD>&nbsp;</TD>" & vbCrLf
iPosition = iPosition + 1
Loop
End If

' Write days of month in proper day slots
iCurrent = 1
iPosition = iDOW
Do While iCurrent <= iDIM
' If we're at the begginning of a row then write TR
If iPosition = 1 Then
Response.Write vbTab & "<TR>" & vbCrLf
End If

' If the day we're writing is the selected day then highlight it somehow.
If iCurrent = Day(dDate) Then
Response.Write vbTab & vbTab & "<TD BGCOLOR=#00FFFF><FONT SIZE=""-1""><B>" & iCurrent & "</B></FONT><BR></TD>" & vbCrLf
Else
Response.Write vbTab & vbTab & "<TD><A HREF=""./calendar.asp?date=" & Month(dDate) & "-" & iCurrent & "-" & Year(dDate) & """><FONT SIZE=""-1"">" & iCurrent & "</FONT></A><BR></TD>" & vbCrLf
End If

' If we're at the endof a row then write /TR
If iPosition = 7 Then
Response.Write vbTab & "</TR>" & vbCrLf
iPosition = 0
End If

' Increment variables
iCurrent = iCurrent + 1
iPosition = iPosition + 1
Loop

' Write spacer cells at end of last row if month doesn't end on a Saturday.
If iPosition <> 1 Then
Do While iPosition <= 7
Response.Write vbTab & vbTab & "<TD>&nbsp;</TD>" & vbCrLf
iPosition = iPosition + 1
Loop
Response.Write vbTab & "</TR>" & vbCrLf
End If
%>
</TABLE>

WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 14282291.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker