Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (565)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Paging i GridView kontrollen

av Øyvind A. Isaksen
 
Denne koden viser hvordan man kan søke i en database, og presentere søkeresultatet i en "custom" GridView med Pageing. I SQL-setningen søker vi etter forekomster i tblArticle, men det må oppfylles kriterier i tabeller relatert til denne tabellen.

------------------------------
I ASPX-Fila
------------------------------

<asp:gridview ID="repSearch" runat="server" AutoGenerateColumns="false" ShowHeader="false" BorderWidth="0" AllowPaging="true" PageSize="10" PagerSettings-Mode="Numeric">
<Columns>
<asp:TemplateField>
<ItemTemplate>
<b><a href="/ld/products/template6_detail.aspx?catID=<%#container.dataitem("catID") %>&artID=<%#Container.dataitem("artID") %>"><%#Container.DataItem("title")%></a></b><br />
<%#Container.DataItem("ingress")%> <%#formatLength(Container.DataItem("body"))%><br />
<a style="text-decoration:underline;" href="/ld/products/template6_detail.aspx?catID=<%#container.dataitem("catID") %>&artID=<%#Container.dataitem("artID") %>">Les mer&raquo;</a>
<br /><br />
</ItemTemplate>
</asp:TemplateField>
</Columns>
</asp:gridview>


------------------------------
I ASPX.vb-Fila
------------------------------

Partial Class search
Inherits System.Web.UI.Page

Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
If Not Page.IsPostBack Then
search()
End If
End Sub


Sub search()
Dim SQL As String =
"SELECT tblCategoryType.catTypeID, tblArticle.artID, tblArticle.catID, tblArticle.title, tblArticle.ingress, tblArticle.body, tblArticle.custID, tblArticle.active " & _
"FROM tblArticle " & _
"INNER JOIN tblCategory ON tblArticle.catID = tblCategory.catID " & _
"INNER JOIN tblCategoryType ON tblCategory.catTypeID = tblCategoryType.catTypeID " & _
"WHERE " & _
"((tblCategoryType.catTypeID = 4) AND (tblArticle.custID = @custID) AND (tblArticle.active = 1)) AND " & _
"((tblArticle.title LIKE @search) OR (tblArticle.ingress LIKE @search) OR (tblArticle.body LIKE @search))"


Dim searchText As String = "%" & Request.QueryString("query") & "%"

Dim conn As New SqlConnection(ld.variables.ConnString)
Dim cmd As New SqlCommand(SQL, conn)
Dim parameter1 As New SqlParameter("@search", searchText)
Dim parameter2 As New SqlParameter("@custID", ld.variables.custID)
cmd.Parameters.Add(parameter1)
cmd.Parameters.Add(parameter2)

cmd.Connection.Open()
Dim da As New SqlDataAdapter(cmd)
Dim ds As New DataSet
da.Fill(ds, "virResult")
Me.repSearch.DataSource = ds.Tables("virResult")
Me.repSearch.DataBind()
cmd.Connection.Close()
cmd.Dispose()
conn.Dispose()
End Sub

Protected Sub repSearch_PageIndexChanging(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Web.UI.WebControls.GridViewPageEventArgs) Handles repSearch.PageIndexChanging
Me.repSearch.PageIndex = e.NewPageIndex
search()
End Sub
End Class

WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 13762706.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker