Turvenn.no
Webutvikler kurs ASP.NET, C#, CSS mm.

WebRessurs.no - Webprogrammering og ressurs innen ASP, ASP.NET, PHP, SQL, HTML, CSS, Javascript, XML, C#, VB, Flash  mm.

Brukernavn: 
Passord:

Registrèr deg Glemt passord?
Logg deg inn
  ASP.net (199)
  ASP 3.0 (111)
  PHP (30)
  HTML (66)
  SQL (89)
  CSS (46)
  XML (7)
  JavaScript (78)
  Diverse kode (13)


  Programmering (22)
  System og drift (15)
  Trafikk og inntekt (11)
  Guider og tips (22)
  Nyttig lesestoff (23)
  Web forum (604)
  Link galleri (567)


  ASP.NET kurs(5)
  CSS kurs (2)
  JQuery kurs (2)


  Øk trafikken (8)
  Facebook App. (4)
  Microsoft CEO (6)


  Server & web
  Internett & epost
  Systemverktøy
  Sikkerhet
  Fildeling
  Lyd & media
  Diverse software


  Domenesalg
  Metagenerator
  Websikre farger
  WebMail


  Bli medlem!
  Siste innlegg
  Gjestebok
  Tips en venn
  Kontakt oss
  Forsiden
Kode Artikler
Linker


Mål internetthastigheten din.


Inline oppdatering av GridView (ASP.NET 2.0 / C#)

av Øyvind A. Isaksen
 
Denne artikklen viser hvordan du kan binde data til en GridView, og oppdatere et felt direkte. Ved hver rad er det en "Edit" knapp, når denne trykkes vil angitt felt vises i en textboks slik at det kan regiseres. "Edit" knappen blir automatisk byttet ut til en "Update" og "Cancel" knapp. Feltet oppdateres når du endrer innholdet og trykker "Update".

------------------
ASPX
------------------

<b>Advertisere:</b><br />
<asp:GridView runat="server" id="grdAdvertisers" AutoGenerateColumns="false" ShowHeader="false" OnRowEditing="grdAdvertisers_RowEditing" OnRowUpdating="grdAdvertisers_RowUpdating" OnRowCancelingEdit="grdAdvertisers_RowCancelingEdit">
<EditRowStyle BackColor="yellow" />
<Columns>
<asp:BoundField Visible="true" ReadOnly="true" DataField="advertiserID" />
<asp:TemplateField>
<ItemTemplate>
<asp:LinkButton CommandName="Edit" Text="Edit" Width="45px" runat="server" />
</ItemTemplate>
<EditItemTemplate>
<asp:LinkButton CommandName="Update" Text="Update" Width="45px" runat="server" />
<asp:LinkButton CommandName="Cancel" Text="Cancel" Width="45px" runat="server" />
</EditItemTemplate>
</asp:TemplateField>
<asp:TemplateField>
<ItemTemplate>
<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem,"AdvertiserName") %>
</ItemTemplate>
<EditItemTemplate>
<asp:TextBox runat="server" ID="txtAdvertiser" Text='<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem,"AdvertiserName") %>' />
</EditItemTemplate>
</asp:TemplateField>
</Columns>
</asp:GridView>


------------------
ASPX.CS
------------------

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
if (!Page.IsPostBack)
{
bindAdvertisers();
}
}


private void bindAdvertisers()
{
SqlConnection Conn = new SqlConnection(Variables.ConnString);
SqlCommand cmd = new SqlCommand("usp_AdvertiserNames", Conn);
cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
cmd.Connection.Open();
SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader();
this.grdAdvertisers.DataSource = dr;
this.grdAdvertisers.DataBind();
cmd.Connection.Close();
cmd.Dispose();
Conn.Dispose();
}


protected void grdAdvertisers_RowEditing(object sender, GridViewEditEventArgs e)
{
//Dette gjør at valgt felt blir editerbart (fra literal til text felt)
this.grdAdvertisers.EditIndex = e.NewEditIndex;
bindAdvertisers();
}


protected void grdAdvertisers_RowUpdating(object sender, GridViewUpdateEventArgs e)
{
//Finner hvilken rad som skal oppdateres
int index = this.grdAdvertisers.EditIndex;
GridViewRow Row = this.grdAdvertisers.Rows[index];

//Finner cellen i denne raden der ID ligger (kolonne 0 i GridView er hidden ID)
Int32 intID = Convert.ToInt32(Row.Cells[0].Text);

//Finner textboksen som inneholder feltet som skal oppdateres
TextBox objTextbox = ((TextBox)(Row.FindControl("txtAdvertiser")));
string strAdvertiserName = Convert.ToString(objTextbox.Text);

SqlConnection Conn = new SqlConnection(Variables.ConnString);
SqlCommand Cmd = new SqlCommand("usp_AdvertiserUpdate", Conn);
Cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;

SqlParameter advertiserID = new SqlParameter("@advertiserID", System.Data.SqlDbType.SmallInt);
advertiserID.Value = intID;
Cmd.Parameters.Add(advertiserID);

SqlParameter advertiserName = new SqlParameter("@advertiserName", System.Data.SqlDbType.VarChar);
advertiserName.Value = strAdvertiserName;
Cmd.Parameters.Add(advertiserName);

Cmd.Connection.Open();
Cmd.ExecuteNonQuery();
Cmd.Connection.Close();
Cmd.Dispose();
Conn.Dispose();
Response.Redirect("AdvertiserAdmin.aspx");
}

protected void grdAdvertisers_RowCancelingEdit(object Sender, GridViewCancelEditEventArgs e)
{
Response.Redirect("AdvertiserAdmin.aspx");
}

WebRessurs.no anbefaler:    StackOverflow.com | Experts-Exchange.com | W3schools | ASP.NET | Codeproject | 4Guys
WebRessurs.no er utviklet og drives av SoftMaker
Sett som startside: [ ]. Bokmerk denne siden: [ klikk ]. Sitemap. http://twitter.com/webressurs_no/. Antall brukersesjoner: 11276972.
Copyright WebRessurs.no © 2003 - 2018
Jobbsøk.no - Jobbsøknad, CV, intervju, tips og lenker